អាស័យដ្ឋាន
#46a, Monivong Blvd, Sangkat Sras Chork, Khan Daun Penh, Phnom Penh
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
លេខកូដការងារ
GD-8394-0320
ប្រភេទនៃការងារ
Creative & Design
Apply to this position

Graphic Designer

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Bright Victory Mekong Petroleum Import & Export Co., Ltd (BVM) is a petroleum importer operating in Cambodia since 2008 by providing quality gasoil and gasoline nationwide. We are looking for a Graphic Designer who will be based in Head Office to support and grow our business. It is expected to be filled as soon as possible.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Listen, brief, brainstorm creative concepts
 • Create design innovative following the brand guidelines of BVM
 • Design creative artworks (graphic, mock-up, sketch, etc.) for social media, websites and other marketing collaterals
 • Amend, proofread, prepare designs for printing
 • Cooperate with the Design Team to enhance standard procedure graphic design, printing, advertising multimedia.

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Proficiency with Microsoft Office suite
 • Bachelor's degree in Business, Supply Chain Management, or related field preferred
 • A bachelor's degree in Art, Design, Visual Communication, related fields (Associate degrees diplomas also considered)
 • At least 1-year working experiences
 • Excellent computer in Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop, etc.
 • Have good communication skills, being responsible, reliable, creative and cooperative
 •  Competency English a plus

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Friday 24 April 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22