ក្រុមហ៊ុន
Home of English
អាជីវកម្ម
Education
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$600-$700 (can be negotiable)
លេខកូដការងារ
HM-8168-0120
ប្រភេទនៃការងារ
Marketing & Product
អាជីវកម្ម
Education
Apply to this position

Head of Marketing

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

We are looking to hire a Marketing Manager who will be in charge of overseeing the marketing of our school. Someone who will help us maintain and improve Customer Relations. Also be in charge of developing and managing our company's advertising campaigns.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

This person will be responsible for developing pricing strategies, identifying new customers, supporting lead generation efforts, and creating promotions with our advertising managers

  • Applicant will also be tasked with developing budgets and expenditures, as well as R&D appropriations
  • Be able to manage our social media efficiently
  • Be able to create effective advertising mediums

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

2 years experience in marketing and advertising

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

English and Khmer

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

  • Applicant will need prior experience with creating marketing campaigns and strategies, as well as online marketing and social media strategy
  • A big plus if applicant has Photoshop and designing skills
  • A bachelor's degree in marketing or business administration is a must

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Monday 15 June 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22