ក្រុមហ៊ុន
HOTEL OFURO
អាជីវកម្ម
Hospitality
អាស័យដ្ឋាន
#15, Street 246, Sangkat Chak Tomuk Daun Penh
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$500
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
Health insurance will be provided after a year.
លេខកូដការងារ
HM-8109-0120
ប្រភេទនៃការងារ
Food Service & Hospitality
អាជីវកម្ម
Hospitality
Apply to this position

អ្នកគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

The Hotel Manager manages all aspects of the hotel including but not limited to: guest relations, reservation management, accounting, shift scheduling, staffing, training, record keeping, payroll, department oversight and other duties in accordance with hotel policies and procedures. The Hotel Manager is expected to uphold the expectations and policies of the company for promoting the highest guest satisfaction and profitability possible.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Manages and monitors activities of all employees in the Front Office, Housekeeping, and Food & Beverage departments(restaurant), making sure they adhere to the standards of excellence and to the guidelines set in the employee manual, coaching, training and correcting where needed
 • Ensures all the employees warmly welcome hotel guests and are ready to serve them
 • Conduct daily/weekly inspections of the entire facility to ensure cleanliness
 • Oversee maintenance and ensure that safety issues are addressed timely and effectively
 • Manage bookings and keep accurate records to ensure all rooms are filled whenever possible
 • Responsible for scheduling and managing shift
 • Responsible for daily revenue/expense report
 • Manage operating expenses and purchasing for all operations departments
 • Profit & Loss analysis, reconciliation, and reporting. Responsible for Sales and Revenue strategies; working closely with owner
 • Hire, train, and develop team members; use progressive discipline as needed
 • Provide on-the-job-training for the students who are going to Japan to work
 • Demonstrate flexibility in working hours and responsibilities by showing a willingness to serve in any department or capacity as needed due to changing schedule requirements.
 • Serve as a role model for staff and co-workers and maintain a positive work environment where employees are encouraged to discuss matters of concern openly and honestly with any member of management.
 • Use problem solving skills to resolve complaints, disturbances, special requests, social media reviews and any other issues that may arise
 • Use effective interpersonal skills to build rapport with staff and guests and resolve problems quickly and appropriately
 • Assure all social media and brand-based reviews are responded to promptly.
 • Inform all staff of daily activities, group and VIP arrivals, as well as special requests and repeat guests. Check accommodations, making sure any special requests are carried out accordingly
 • Adhere to bank records, account receivables/payables and other procedures to ensure accurate and timely collections
 • Follow company policies and procedures at all times
 • Perform other duties as assigned by supervisor or management

ចំនួនក្រុមការងារ

10

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

Hotel working experience (management experience is a plus) and/or associate degree (bachelor degree preferred) in Hospitality, Hotel & Restaurant Management, Business or related field; or equivalent combination of education and experience

កំរិតនៃការអប់រំ

Associate Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

• Fluency in English and Khmer and the ability to speak, listen, read, and write are required
• Continuous efforts to learn Japanese language (Free lessons will be provided.)

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Wednesday 29 January 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22