ក្រុមហ៊ុន
Mayura Hill Resort
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Mondulkiri
ចំនួនប្រាក់ខែ
$150 - $200
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
- Housing in the resort
- 3 meals per day
- 1 day off per week
ប្រភេទនៃការងារ
Food Service & Hospitality
អាជីវកម្ម
Hospitality
Apply to this position

Housekeeper

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Mayura Hill Resort is looking for qualified candidates for the position of "Housekeeper". He/She will be based in Mondulkiri.

 

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

  • Performs cleaning duties in all guest areas and back of house.
  • Consistently offers professional, friendly, and engaging service.
  • Ensures housekeeping departmental standards are followed.
  • Responds timely to guests’ special requests for miscellaneous items like cribs, cots, extra towels, etc.
  • Maintains inventory of necessary supplies.
  • Reports necessary maintenance items.
  • Follows departmental policies and procedures.
  • Follows all safety and sanitation policies
  • Assists other departments when needed to ensure optimum service to guests.
  • Performs additional duties as needed.

 

ការធ្វើការរាយការណ៏

Report to F.O.

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

2 years experienced

កំរិតនៃការអប់រំ

High School or equivalent

កំរិតនៃភាសា

Khmer
English would be a plus

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Saturday 31 October 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22