ក្រុមហ៊ុន
418+ Solution
អាជីវកម្ម
Entertainment
Computer and IT Services
Telecommunications
នយោជិក
>200
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$800-$1200
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
- 5 working days per week
- 13th month Salary
- Salary Review Yearly
- And other benefits as the Labour Law
ប្រភេទនៃការងារ
Human Resources
អាជីវកម្ម
Entertainment
Computer and IT Services
Telecommunications
Apply to this position

HR Executive

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

418+ Solution: Currently, we are looking for an HR Executive.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

  • Recruitment
  • Payroll
  • Work Permit and Visa E (execute with agen and lawyer)
  • Labour Law

ការធ្វើការរាយការណ៏

  • HR Manager
  • CEO

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

- At least 1 year experience at the same position.
- Good recruitment skill.

កំរិតនៃការអប់រំ

Certification

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

2 in 4 languages:
- Khmer
- Vietnamese
- English
- Laos

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

  • HR background knowledge
  • At least 1 year experience

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Sunday 11 April 2021


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22