ក្រុមហ៊ុន
Daehan Group
អាជីវកម្ម
Automotive
អាស័យដ្ឋាន
Head Office: at Koh Pich
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
លេខកូដការងារ
HRM-8430-0320
ប្រភេទនៃការងារ
Human Resources
អាជីវកម្ម
Automotive
Apply to this position

ប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្ស

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Daehan Group: Currently, we are looking for an HR Manager. 

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

Compliance

 • Manager related Employee Work Permit (Foreigner & Khmer)
 • Maintain and update related immigration law and work permit condition in Cambodia
 • Manage and update local employee work permit (Cambodia employee working card) 
 • Manage Labor Inspection and prepare any related to NSSF, And MOLVT Inspection 
 • Summary Compliance Report to General Manager

Compensate Benefit 

 • Handle the full process of Monthly Payroll Preparation (2 times/months) 
 • Manage employee Attendance & OT (Payroll System, Excel) 
 • Support HR Manager refer to Salary Budgeting Including other labor fee

Recruitment and Selection 

 • Collect all recruitment request of each department 
 • Prepare Job posting to each job website and other social media 
 • Collect Candidate CV for candidate screening process 
 • Contact to Candidate and Arrange interview 
 • Prepare candidate Confirmation (Confirmation letter, Onboarding check list) 
 • Update recruitment Status and Report Manager 

Employee Management & Employee PE

 • Manage employee Profile 
 • Check list of each employee required document 
 • Update employee Head count & Organization Chart (Weekly & Monthly)
 • Prepare employee probation evaluation & Update employment Contract. 
 • Other related work assign by General Manager

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

5 years

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Manager (Staff supervisor,...)

កំរិតនៃភាសា

English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • 5 Years experiences in HR or related 
 • Bachelor degree of HR Management or related 
 • Good in English both writing and speaking 
 • Good Computer skill & Internet email 
 • Knowledge in HR Management System is advantage 

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Tuesday 14 April 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22