ក្រុមហ៊ុន
SOPHIYA Travel & Tours
អាស័យដ្ឋាន
#216B, St. 63, Boeung Keng Kang1, Chamkar Morn, Phnom Penh, Cambodia – PO Box. 871.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
លេខកូដការងារ
IO-7055-0419
អាជីវកម្ម
Tourism
Apply to this position

Inbound Operator

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

SOPHIYA Travel & Tours is looking for an Inbound Operator.

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃភាសា

English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Bachelor degree in Tourism or relevance
 • At least 2 Years experience in tourism industry or relevance field
 • A demonstrable interest in travel
 • Be able to travel to provinces and overseas
 • Knowledge of key holiday destinations
 • Knowledge of airline booking system (Sabre, Galileo, Amadeus…) is preferable
 • Knowledge of graphic design software (Photoshop, Illustrator…) is preferable
 • Good command in English language and Chinese language is preferable
 • Excellent interpersonal & communication skills
 • Knowledge of computer application Microsoft office
 • Organizational skills

Remarks: Only shortlisted candidates will be contacted for interview.

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Saturday 18 January 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22