ក្រុមហ៊ុន
ECO INTERIORS INTERNATIONAL SDN BHD
អាស័យដ្ឋាន
#19 (2nd floor), St 271, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kok, Phnom Penh
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Kampong Som
ចំនួនប្រាក់ខែ
Negotiable
លេខកូដការងារ
IDSS-9123-1120
ប្រភេទនៃការងារ
Creative & Design
អាជីវកម្ម
Construction
Apply to this position

អ្នករចនាតំបន់បណ្តាញជាមួយអ្នកត្រួតពិនិត្យតំបន់បណ្តាញ

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

ECO INTERIORS INTERNATIONAL SDN BHD: We are looking for an Interior Designer who also involve in Site Supervision.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

Interior Design

 • Responsible for project inquiries from developers, architects etc and to secure project for the company
 • Managing and to lead a team of interior designers
 • To provide conceptual design consultation service to the clients
 • Responsible for design presentation including design concept and perspective drawings
 • Responsible for full set of construction drawing/ shop drawing/ technique drawing upon awarded
 • Responsible to plan work schedule, material confirmation and overall project supervision 
 • To plan and co-ordinate with project team
 • Site management, co-ordination and site measurement with project team and sub-contractors / suppliers
 • Capable to work independently and work multi-projects

Site Supervision

 • Assist overall project activities development for multiple projects across all process, including initiation, execution monitoring, cost control and closure.
 • Ensure smooth progress of the project through close liaison/ attend meeting with clients. consultants, sub-contractors and relevant authorities.
 • Prepare project costing, schedules and progress reports.
 • Responsible for all project’s correspondence and documentations.
 • Ensure that the project is completely handed over without defect works.

កំរិតនៃភាសា

English & Mandarin

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Applicants must be willing to work at Sihanoukville, Cambodia (Project Duration: 9 months to 1 year).
 • At least 2 - 5 years' working experience in the Construction, Interiors & Fit-Out/renovation industry or related field is required for this position.
 • Able to write & communicate well in English, Mandarin is an advantage.
 • Candidate must have initiative, responsible, hard-working, reliable, can work independently or with minimum supervision.
 • Good communication, self -motivated and interpersonal skill.

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22