ក្រុមហ៊ុន
Kingtel Communication Limited
អាជីវកម្ម
Telecommunications
នយោជិក
50-200
អាស័យដ្ឋាន
#728-734, Kampuchea Krom Blvd, Sangkat Phsar Depo 2, Khan Toul Kork
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$250-$350 (Allowance $40)
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
- Allowance
- High commission
- Insurance/ NSSF
- Annual leave
- Holiday depend on Cambodia labor law
- Working from Monday to Saturday (Half day)
លេខកូដការងារ
SC-8212-0120
ប្រភេទនៃការងារ
Sales, Retail & Business Development
អាជីវកម្ម
Telecommunications
Apply to this position

បុគ្គលិកផ្នែកលក់សេវាកម្ម Internet

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Kingtel Communication Limited: currently, we are looking for a candidate in the position Internet Sales Consultant – Resident is responsible for creating sales orientation and relationships with home and individual users to build and maintain sales accounts.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Prospect new customers via sales calls, direct visit, direct mail, email and networking events
 • Develop, build, and manage a client base of customer accounts
 • Oversee the sales process at each stage from price list to purchasing to fulfillment and follow up
 • Target new and existing customers within assigned sectors for new business
 • Participate in trade shows, conferences, and community events to help promote the services
 • Investigate and troubleshoot customer service issues

ចំនួនក្រុមការងារ

200

កំរិតនៃការអប់រំ

Associate Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Fresh Graduate / Entry level

កំរិតនៃភាសា

Ability to communicate in Khmer and English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Bachelor’s Degree in Marketing, Information Technology, or any other related fields
 • 1 – 2 years of sales experience in Sales, preferably from telecommunications
 • Access to your own vehicle
 • Able to travel in around the Phnom Penh city
 • Proficient with MS Word, Excel, and PowerPoint
 • Ability to work independently and with less supervision
 • Ability to communicate in Khmer and English

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Thursday 20 February 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22