ក្រុមហ៊ុន
Beijing Fanghezhengwen Investment co.,ltd
អាជីវកម្ម
Chemicals & Petro-Chemicals
Real Estate & Property Management
នយោជិក
50-200
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$700-$1000
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
- Salary: $700 - $1,000, depending on ability
- Provide accommodation, occasional meals, other benefits
លេខកូដការងារ
I-7142-0519
ប្រភេទនៃការងារ
Translation & Interpretation
អាជីវកម្ម
Chemicals & Petro-Chemicals
Real Estate & Property Management
Apply to this position

Interpreter

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Beijing Fanghezhengwen Investment co.,ltd is looking for an Interpreter.

ចំនួនក្រុមការងារ

50-200

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

1-3

កំរិតនៃការអប់រំ

High School or equivalent

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

  • Fluent in Chinese and Cambodian translation
  • Familiar with Cambodia, good at coordinating and handling affairs
  • Able to lead colleagues to handle procedures in various departments
  • Age 24-50 years old, gender not limited
  • Driver's license is preferred

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22