ក្រុមហ៊ុន
Zillennium
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
Competitive
ប្រភេទនៃការងារ
IT & Software Development
Apply to this position

IT System Support Specialist

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

  • Monitoring corporate email services availability
  • Monitoring and ensuring networking devices are up and running
  • Scheduling maintenance for devices and equipment during non-peak hour
  • Working actively with ISP to ensure always-on internet connections
  • Setting up and configuring online services (Microsoft 365, Google Workspace)
  • Provisioning and managing essential cloud services (DigitalOcean, Amazon AWS, AlibabaCloud)
  • Managing and troubleshooting Microsoft Windows system (CLI & GUI)

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

- Bachelor degree in Computer Science or related fields
- At least two-year experience in technical support
- Well-understanding on networking concept, design, deployment, and maintenance
- Good skill in CLI (Command-Line Interface)
- Experience in configuring MikroTik (RouterOS), and optionally FortiGate (FortiOS), Cisco (IOS)
- Familiar in managing online service (Microsoft 365, Google Workspace)
- Be able to work and communicate within teams

Contact: 061 858 838
Email: panharith.duy@zillennium.com
#11A, Street 335, Sangkat Boengkak 1, Khan Tuolkok, Phnom Penh, Cambodia

 

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Saturday 30 April 2022


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22