ក្រុមហ៊ុន
CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD.
អាជីវកម្ម
Telecommunications
អាស័យដ្ឋាន
#29, Street 592, Sangkat Boeung Kok II,
Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
លេខកូដការងារ
JSE-8172-0120
ប្រភេទនៃការងារ
IT & Software Development
អាជីវកម្ម
Telecommunications
Apply to this position

Junior System Engineer ( Khmer / English / Chinese ). PP

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD: currently, we are looking for a candidate in the position Junior System Engineer ( Khmer / English / Chinese ). PP.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Install, configure, test and maintain operating systems, application software and system management tools
 • Manage and monitor all infrastructure installations, including configurations, testing, and maintenance
 • Proactively ensure the highest levels of systems and infrastructure availability
 • Maintain security, backup, and redundancy strategies
 • Identify potential issues and integrate possible solutions
 • Craft custom scripts, reducing requirement of human interaction
 • Participate in the design of information and operational support systems
 • Monitor and test application performance for potential bottlenecks, identify possible solutions, and work with developers to implement those fixes
 • Liaise with vendors and other IT personnel for problem resolution

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

Khmer / English / Chinese

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • BS/MS degree in Computer Science
 • 1+ year experience as system engineer or fresh graduate are encourage to apply
 • Experience managing Windows Server, Linux Server, DNS Server, Mail Server, FTP
 • Experience with monitoring systems (Cacti, Zabbix, Nagios),
 • Certificate: Vmware, Microsoft, Linux will add advantage
 • Knowledge in Data Center, IT security
 • Can-Do attitude

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Tuesday 10 March 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22