ក្រុមហ៊ុន
Mayura Hill Resort
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Mondulkiri
ចំនួនប្រាក់ខែ
$150 - $200
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
- Housing on resort property
- 3 meals per day
- 1 day off per week
ប្រភេទនៃការងារ
Food Service & Hospitality
អាជីវកម្ម
Hospitality
Apply to this position

Kitchen Helper

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Mayura Hill Resort is looking for qualified candidates for the position of "Kitchen Helper". He/She will be based in Mondulkiri.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Preparing meal ingredients for the Cook, which includes washing, peeling, cutting, and slicing ingredients.
 • Assisting kitchen staff to unload food supplies from delivery trucks.
 • Properly washing and drying all dishes, utensils, cooking instruments and cutting boards.
 • Neatly putting away all utensils, cooking instruments, dishes, and cutting boards in their respective places.
 • Packing take-out orders as needed.
 • Removing garbage, replacing garbage bags, and washing garbage cans.
 • Mopping and sweeping the kitchen areas as required.
 • Storing ingredients and food items according to food safety standards.

ការធ្វើការរាយការណ៏

Chef

កំរិតនៃភាសា

Khmer

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Proven experience helping in kitchen settings.
 • The ability to stand for extended periods of time.
 • The ability to safely use kitchen equipment and appliances.
 • Sound knowledge of food safety standards and procedures.
 • Strong communication skills.
 • Excellent organizational skills.

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Saturday 31 October 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22