ក្រុមហ៊ុន
Mayura Hill Resort
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Mondulkiri
ចំនួនប្រាក់ខែ
$250 - $350
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
Housing on resort propert
3 meals per day
1 day off per week
ប្រភេទនៃការងារ
Engineering
អាជីវកម្ម
Hospitality
Apply to this position

Maintenance Technician

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Mayura Hill Resort is looking for qualified candidates for the position of "Maintenance Technician". He/She will be based in Mondulkiri.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Survey buildings and repair mechanical systems to ensure they are consistent with health and safety standards
 • Perform maintenance of electrical systems (replace light bulbs and sockets, clean and repair circuit breaker panels etc.)
 • Assist in the setup of ventilation, refrigeration and other systems and conduct repairs when necessary
 • Maintain heating and plumbing systems to ensure functionality
 • Perform manual repairs when necessary (fix locks, replace windows etc.)
 • Undertake activities of pest control such as spraying insecticide
 • Conduct general upkeep procedures (e.g. landscaping) and other tasks as assigned (painting, carpentry etc.)
 • Assist in budget preparation and ensure it is followed

ការធ្វើការរាយការណ៏

GM and GM Assistant

កំរិតនៃភាសា

Khmer
English would be a plus

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Proven experience as maintenance technician
 • Basic understanding of electrical, hydraulic and other systems
 • Knowledge of general maintenance processes and methods
 • Working knowledge of tools, common appliances and devices
 • Manual dexterity and problem-solving skills
 • Good physical condition and strength with a willingness to work overtime
 • Can be requested any time

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Saturday 31 October 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22