ក្រុមហ៊ុន
GBCI Ventures PLC
អាជីវកម្ម
Banking, Financial Services
អាស័យដ្ឋាន
GBCI Ventures Plc. Office at Nº B02-033, Street Koh Pich, Sangkat Tonle Bassac,Khan Chamkarmon, Phnom Penh 12301, Cambodia
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
Negotiable
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
Competitive salary
លេខកូដការងារ
JP012
ប្រភេទនៃការងារ
Accounting, Banking, Finance & Insurance
អាជីវកម្ម
Banking, Financial Services
Apply to this position

Marketing Associate

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

GBCI Ventures PLC​: currently, we are looking for a candidate in the position Marketing Associate.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • You will help develop GBCI’s growth strategy, execution and optimization of all marketing initiatives in Cambodia through strong analytical skills and properly managed timelines with the focus of maximizing speed and effectiveness of user acquisition
 • You will provide support in design and develop user activation and engagement campaigns (including influencer, ambassador and affiliate programs)
 • You will execute and support campaigns across all marketing channels including (bt npt limited to) digital marketing, community, events, email marketing, content, offline marketing etc.
 • Be part of the team that drives both GBCI-led and Partner-led marketing campaigns throughout the year
 • You will closely monitor, track and report analytics to ensure they align with our growth KPI’s (user acquisition, activation, retention, cost per metric, ROI etc.)
 • You will maintain relationships with PR Partners and trade organizations, as well as other potential strategic partners

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

Good command of English and Khmer (spoken and writing)
Can speak Chinese

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • You are passionate about growth marketing and self-driven to drive comprehensive and integrated marketing initiatives
 • You have relevant experience from working in a high-growth company (optional)
 • You have a passion for design and think outside the box to optimize growth opportunities
 • You’re a story teller and know how to design campaigns that attract and retain customers
 • You have experience with successfully running influencer campaigns before
 • You have strong editorial skills and are great communicator
 • You’re results-driven and understand the importance of reporting on performance

**How to Apply:

 • Interested candidates should submit an application to GBCI Ventures Plc. Office at Nº B02-033, Street Koh Pich, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh 12301, Cambodia or send a Resume and Cover Letter (soft copy only and no any attached certificate) by email: nilda@gbci.vc / Website: gbci.vc

** Notice: Only short-listed candidates will be contacted for the interview.

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Thursday 06 February 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22