ក្រុមហ៊ុន
Havas Riverorchid
អាជីវកម្ម
Advertising & Public Relation
អាស័យដ្ឋាន
#25 Street 566, Khan Toul Kork 12152 Phnom Penh
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$250-$400
លេខកូដការងារ
MFM-8399-0320
ប្រភេទនៃការងារ
Marketing & Product
អាជីវកម្ម
Advertising & Public Relation
Apply to this position

Marketing Field Manager

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Havas Barefoot is the research arm of the Havas Riverorchid Communications Group. Havas Barefoot operates across four countries of Indochina and has fully operative offices and staff in Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam. Since its foundation as Riverorchid Insight in 2002, the company has been enjoying fast-growing local and international clientele and partnerships through engagements with both public and private sector clients.
Currently, we are looking for a Field Manager.

 

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Assist Research Manager in overall fieldwork management/ operation both quantitative and qualitative research
 • Fieldwork controlling/ supervising/monitoring 
 • Assist in fieldworkers briefing/ training
 • Assist in data processing as such design data coding, data entry and data checking 
 • Conduct interview both quantitative and qualitative if require 
 • Provide clients services when necessary 
 • Assist Research Manager in verifying costing and expenses of each project
 • Assist in administrative works within Havas Barefoot 
 • Assist in new Business development when necessary 
 • Assist in project management within Havas Barefoot
 • Assist Research Manager in questionnaire translation and other materials 
 • Provide simultaneous translation (if needed/available) for Research Manager 
 • Prepare tablet (CAPI) or set-up tablets before interviewer training 
 • Assist Research Manager when doing sampling 

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Bachelor or equivalent degree in sociology, research or any other related fields 
 • At least 2 years of experiences in managing field research 
 • Good knowledge in using computer (MS word, excel) and some tools such as SPSS 
 • Fluency in English
 • Willing to travel to provinces 
 • Willing to learn 
 • Willing to work overtime or during weekends, if a project requires
 • Flexibility (can multi-task and manage time wisely)
 • Integrity (upholds values needed for professional and ethical research)
 • Teamwork (cooperative and a good team worker

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22