ក្រុមហ៊ុន
PisethCity Investment Co., Ltd
អាជីវកម្ម
Real Estate & Property Management
អាស័យដ្ឋាន
House address: #111, Samdach Preah Monireth (217) Blvd. Trea Village, Sangkat Steung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
Negotiable
លេខកូដការងារ
MM-8092-1219
ប្រភេទនៃការងារ
Marketing & Product
អាជីវកម្ម
Real Estate & Property Management
Apply to this position

Marketing Manager

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Piseth City Investment Co., Ltd. A Community & Environment Impact for Profit Company. Focus to improve the community environment by delivering the best quality Homes & Business Premises at the right price for the right service.

Our growing company is seeking to hire a Marketing Manager who will be responsible for supervising and organizing our marketing team.

Marketing manager responsibilities include tracking and analyzing the performance of advertising campaigns, managing the marketing budget and ensuring that all marketing material is in line with our brand identity. To be successful in this role, you should have hands-on experience with web analytics tools, online marketing tools and be able to turn creative ideas into effective advertising projects.

Ultimately, you will help us build and maintain a strong and consistent brand through a wide range of online and offline marketing channels.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Develop strategies and tactics to get the word out about our company and drive qualified traffic to our front door
 • Deploy successful marketing campaigns and own their implementation from ideation to execution
 • Experiment with a variety of organic and paid acquisition channels like content creation, content curation, event management, publicity, social media, lead generation campaigns, copywriting, performance analysis
 • Produce valuable and engaging content for our website and blog that attracts and converts our target groups
 • Build strategic relationships and partner with key industry players, agencies and vendors
 • Prepare and monitor the marketing budget on a quarterly and annual basis and allocate funds wisely
 • Oversee and approve marketing material, from website banners to hard copy brochures and case studies
 • Measure and report on the performance of marketing campaigns, gain insight and assess against goals
 • Analyze consumer behavior and adjust email and advertising campaigns accordingly Coordinate other departments’ work implementing in the area
 • Perform other assignments from reporting CEO

ការធ្វើការរាយការណ៏

CEO

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

At lease 7 years experience

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Manager (Staff supervisor,...)

កំរិតនៃភាសា

English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Demonstrable experience in marketing together with the potential and attitude required to learn
 • Proven experience in identifying target audiences and in creatively devising and leading across channels marketing campaigns that engage, educate and motivate
 • Experience in setting up and optimizing Google Adwords campaigns
 • Numerically literate, comfortable working with numbers, making sense of metrics and processing figures with spreadsheets
 • A sense of aesthetics and a love for great copy and witty communication
 • Up-to-date with the latest trends and best practices in online marketing and measurement
 • Solid knowledge of website analytics tools (e.g., Google Analytics, NetInsight, Omniture, WebTrends) is preferred
 • BA/MB degree in Marketing or related field

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Wednesday 30 December 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22