ក្រុមហ៊ុន
GBCI Ventures PLC
អាជីវកម្ម
Banking, Financial Services
អាស័យដ្ឋាន
GBCI Ventures Plc. Office at Nº B02-033, Street Koh Pich, Sangkat Tonle Bassac,Khan Chamkarmon, Phnom Penh 12301, Cambodia
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
Negotiable
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
Competitive salary
លេខកូដការងារ
JP009
ប្រភេទនៃការងារ
Accounting, Banking, Finance & Insurance
អាជីវកម្ម
Banking, Financial Services
Apply to this position

Marketing Manager

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

GBCI Ventures PLC​: currently, we are looking for a candidate in the position Marketing Manager.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Identifying new customers
 • Supporting sales and lead generation efforts
 • Creating promotions with advertising managers
 • Understanding and developing budgets, including expenditures, research and development appropriations
 • Compiling lists describing our organization's offerings
 • Developing and managing advertising campaigns
 • Organizing company conferences, trade shows, and major events
 • Building brand awareness and positioning
 • Evaluating and maintaining a marketing strategy
 • Directing, planning and coordinating marketing efforts
 • Communicating the marketing plan
 • Developing each marketing campaign from start to finish
 • Researching demand for the organization's products and services
 • Evaluating competitors
 • Handling social media, public relation efforts, and content marketing

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

At least Five years’ experiences with creating a marketing campaign, marketing strategy, and
marketing plan.

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Executive (Department Head, VP,...)

កំរិតនៃភាសា

Highly proficient in English, Khmer and Chinese (both speaking and writing)

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Bachelor degree or master degree in marketing, business administration or another subject relevant to the work
 • At least Five years’ experiences with creating a marketing campaign, marketing strategy, and marketing plan
 • Experience with online marketing, including social media, and content marketing
 • Understanding of public relations
 • Advanced communication skills
 • Ability to quickly adapt to change
 • Highly proficient in English, Khmer and Chinese (both speaking and writing)
 • Knowledge of Microsoft Office, Adobe Creative Suite and digital media required

**How to Apply:

 • Interested candidates should submit an application to GBCI Ventures Plc. Office at Nº B02-033, Street Koh Pich, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh 12301, Cambodia or send a Resume and Cover Letter (soft copy only and no any attached certificate) by email: nilda@gbci.vc / Website: gbci.vc

** Notice: Only short-listed candidates will be contacted for the interview.

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Thursday 06 February 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22