ក្រុមហ៊ុន
FIZIC
អាស័យដ្ឋាន
Our address is 120 Street 19, 12206 Phnom Penh.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
លេខកូដការងារ
MO-7989-1219
ប្រភេទនៃការងារ
Marketing & Product
អាជីវកម្ម
Healthcare
Apply to this position

Marketing officer

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

FIZIC: currently, we are looking for a candidate in the position Marketing officer.

The main roles of the Business Development Executive are:

  • Find new prescribers through medical visits to healthcare professionals (orthopedic surgeons, Rehab doctors, Physiotherapists) in hospitals & clinics to promote Thuasne solutions and products
  • Ensure the customer service which may imply patient fitting and delivery to hospitals, clinics or patients ‘houses
  • Constantly follow-up with the health care professionals/prescribers to best address their needs in term of product and service for Thuasne products
  • Visit, follow-up and train existing pharmacy accounts to make sure that the Thuasne products are well displayed and promoted, that the pharmacies have enough stock and that the staffs have a good level of understanding of the Thuasne products
  • The Business Development Executive will report on his activity daily to the management
  • An extensive training on Thuasne products will be provided

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

None

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Student (Undergraduate & Graduate)

កំរិតនៃភាសា

English/Cambodian

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Saturday 15 February 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22