ក្រុមហ៊ុន
Daehan Group
អាជីវកម្ម
Automotive
អាស័យដ្ឋាន
Head Office: at Koh Pich
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
លេខកូដការងារ
MM-8286-0220
ប្រភេទនៃការងារ
Marketing & Product
អាជីវកម្ម
Automotive
Apply to this position

អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកទីផ្សារ

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Daehan Group: currently, we are looking for a canidiate in the position Marketing Senior Manager.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

  • Developing Strategies and tactics to boost the company’s reputation and drive qualified traffic
  • Deploying successful marketing campaigns from ideation to execution
  • Build strategic relationships and partner with key industry players, agencies, and vendors
  • Prepare and monitor the marketing budget on a quarterly and annual basis and allocate funds wisely
  • Oversee and approve marketing material, from website banners to hard copy brochures and case studies
  • Measure and report on the performance of marketing campaigns, gain insight and assess against goals
  • Analyze consumer behavior advertising campaigns

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

at least 3 years work experience related to marketing

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Manager (Staff supervisor,...)

កំរិតនៃភាសា

Able to speak English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

  • Bachelor degree in Marketing/Business
  • At least 3 years of work experience related to similar position
  • Able to speak English

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Tuesday 10 March 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22