ក្រុមហ៊ុន
Koh Thmey Technology Co, Ltd
អាស័យដ្ឋាន
Location: #No 20, 1st Floor, Street 289, Khan Tuol Kouk, Phnom Penh, Cambodia.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$550
លេខកូដការងារ
MS-8470-0420
អាជីវកម្ម
Media
Apply to this position

Marketing specialist

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Koh Thmey Technology Co, Ltd, Currently, we are looking for a Marketing specialist.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

  • Under the guidance of the marketing manager
  • Complete  media personnel and channel cooperation negotiation
  • Collect all kinds of promotional materials and competitive products in the market from time to time
  • Distribution of publicity materials
  • Promote APP offline and cooperate with activity execution
  • Conduct user survey
  • Complete other tasks assigned by manager

 

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

Chinese
English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

  • Familiar with office software, can quickly organize the collected information content
  • Familiar with offline marketing, marketing related work experience is preferred
  • Fluent in Chinese and Khmer, Cambodian

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22