ក្រុមហ៊ុន
Koh Thmey Technology Co, Ltd
អាស័យដ្ឋាន
Location: #No 20, 1st Floor, Street 289, Khan Tuol Kouk, Phnom Penh, Cambodia.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
លេខកូដការងារ
MC-8021-1219
អាជីវកម្ម
Media
Apply to this position

MC

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Koh Thmey Technology Co, Ltd. Very Urgent!!!! 1. MC (1 post).

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 1. According to the news report plan and program arrangement, be responsible for the location and interview of news and programs
 2. Can independently organize the materials of the news programs shot and be familiar with the post-editing work
 3. Have a keen observation of social life, can discover different news topics and hot spots. Complete regular topic selection work

កំរិតនៃការអប់រំ

High School or equivalent

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

-Chinese
-English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 1. Age 24-35 years old, major in journalism and broadcasting
 2. Mandarin standard, obtained relevant qualification certificate, more than 3 years work experience in TV broadcasting hosting
 3. Have strong oral skills, that is, the language must be expressive, penetrating, and infectious, concise, clear, vivid, and resistant to hearing
 4. Have a strong sense of social responsibility and a high level of political thought
 5. Possess a certain on-the-spot response and improvisation ability
 6. Have good planning and organization skills
 7. Possessing a distinctive hosting style
 • Any interested please contact HR department
 • Location: #No 20, 1st Floor, Street 289, Khan Tuol Kouk, Phnom Penh, Cambodia

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22