ក្រុមហ៊ុន
Powercom Group Co., LTD
អាជីវកម្ម
Computer and IT Services
នយោជិក
10-50
អាស័យដ្ឋាន
#10, St 420, Chamkamorn, phnom Penh
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
លេខកូដការងារ
MR-7991-1219
ប្រភេទនៃការងារ
Sales, Retail & Business Development
អាជីវកម្ម
Biotechnology & Pharmaceuticals
Apply to this position

Medical Representative

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Dynamic Group: currently, we are looking for a candidate in the position Medical Representative.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Achieve or exceed agreed sales target with judicious implementation of designed marketing strategies and promotional tools
 • Build close liaison with target customers and KOLs of the territory to use them for scientific activities and maximum generation of prescriptions of the products
 • Prepare target customers’ list as per guidelines, visit them regularly and frequently as per company policy and communicate products’ message effectively, resulting into prescription generation and sales of the assigned territory
 • Review doctors’ lists of the whole territory at least twice a year, maintain record of the whole territory and ensure effective and timely reporting
 • Ensure regular doctors’ visit to get feedback about prescriptions of the company products and competitors
 • Keep continued prospecting practice for induction of new customers in the territory
 • Continue to improve product knowledge and use it during sales call in order to make call more effective and productive

ចំនួនក្រុមការងារ

20

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

1 year in medical industry

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

High School Student

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • University graduate, preferably Associate Nurse/Mid Wife/Pharmacy
 • Good communication & interpersonal Skills
 • Problem solving, decision making and integrity
 • Computer proficiency MS Office and Email
 • Presentation Skills
 • Good analytical ability and customer orientation
 • Resident in work base Province is encouraged to apply

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Friday 31 January 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22