ក្រុមហ៊ុន
SOPHIYA Travel & Tours
អាស័យដ្ឋាន
#216B, St. 63, Boeung Keng Kang1, Chamkar Morn, Phnom Penh, Cambodia – PO Box. 871.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
លេខកូដការងារ
M-7058-0419
អាជីវកម្ម
Tourism
Apply to this position

Messenger

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

SOPHIYA Travel & Tours is looking for a Messenger.

កំរិតនៃការអប់រំ

High School or equivalent

កំរិតនៃភាសា

English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

  • Good command in English language
  • Good interpersonal & communication skills
  • Organizational skills
  • Knowledge of computer application Microsoft office
  • Hardworking, Flexible, Honest and Self-motivated
  • Good negotiation skills, fast learner and influential
  • Be able to work under pressure
  • Strong commitment and discipline

Remarks: Only shortlisted candidates will be contacted for interview.

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Saturday 18 January 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22