ក្រុមហ៊ុន
Private Employer
នយោជិក
<10
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee / Freelance
ពេលវេលាធ្វើការ
Part time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$4-$8 usd/hour
លេខកូដការងារ
MA-7929-1119
ប្រភេទនៃការងារ
IT & Software Development
អាជីវកម្ម
Computer and IT Services
Apply to this position

Part-Time

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

About our Company:

We are a Cambodian startup company looking for a Khmer to fill this position. We have other software products under development, this position is an important one, and I would like it to turn into a full-time permanent position. This position is for someone with a desire to learn, if you don’t have all the experience above, but have a desire to learn and be a part of a team, we would love to hear from you.

Title: Moodle Administrator (Software Development)
Location: Phnom Penh
Duration: Intern-to-hire (paid internship)
Interview Type: In-person

Remuneration:

 • Hourly stipend to be determined by your experience level. This is an intern position that is paid. We expect after one year; all of the Job Responsibilities mentioned above, you will be junior to a mid-level developer.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Oversee the online learning platform to ensure uptime, performance, stability, usage and change control that supports the student learning experience
 • Perform system maintenance (version upgrades, plugin installations) to ensure optimal performance
 • Manage site back-ups and recovery processes
 • Ensure accurate technical integration with the School’s (our client) internal/external systems in collaboration with our Moodle software developers
 • Be a liaison between the development team and the CEO
 • Excellent communication skills
 • Ability to work cooperatively within, taking a leading role in collaborative projects

ចំនួនក្រុមការងារ

5

ការធ្វើការរាយការណ៏

You will report to the founder of the company.

កំរិតនៃការអប់រំ

High School or equivalent

កំរិតនៃភាសា

Reading and writing(typing) in English. Reading and writing(typing) Khmer.

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Knowledge or experience with ©Moodle Learning Management System (LMS)
 • Knowledge or experience with Linux Bash (via SSH), SQL (MySQL Workbench) and phpMyAdmin
 • Knowledge of Python and/or PHP
 • Knowledge or of Amazon Web Services (AWS)
 • Laptop (not more than 3 years old)
 • Available at least three (2) days a week. We have a modern office setup utilizing coworking space. You will have your own space throughout the facility on two levels

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Friday 29 November 2019


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22