ក្រុមហ៊ុន
Hattha Bank Plc
អាជីវកម្ម
Banking, Financial Services
នយោជិក
>200
អាស័យដ្ឋាន
building#606/St.271/Sansam Kosal 3 village/Boeng Tumpun 1 Sangkat/Mean Chey Khan/Phnom Penh Capital.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
Competitive
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
- Competitive salary with up to 12% of annual increment
- Annual bonus
- Provident fund and seniority pay based on regulatory
- Allowance such as uniform, phone, gasoline, medical, maternity, etc.
- Monthly performance incentive and rental fee (for some positions)
- Multi-staff loan such as motor loan, housing loan, general staff loan
- Annual leave up to 18 days, plus public holidays
- Paid sick leave up to 6 months
- Incident insurance
- Health insurance from NSSF
- Training and career development
ប្រភេទនៃការងារ
Accounting, Banking, Finance & Insurance
អាជីវកម្ម
Banking, Financial Services
Apply to this position

Officer, Corporate Compliance

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Hattha Bank Plc. provides salary based on candidates’ knowledge, skill and working experience of each responsibility. In addition to the competitive salary range.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Regulatory review and monitor customer transactions, customer on-board alert in the system as well as communicate support branches and relevant departments.
 • Review and monitor the implementation of know-your-customer (KYC), and customer due diligence practices, customer profiling, as well as the enhance due diligence.
 • Prepare the Cash Transaction Report, Suspicious Transaction Report, and send to CAFIU-NBC on timely manner and other monthly report to management.
 • Maintain, monitor the internal blacklist, sanctioned country as well as the update list recorded from competent authority.
 • Assist in preparing FATCA report and monitor the US account holders.
 • Prepare training material and provide training to related staff on the AML/CFT knowledge if necessarily.
 • Conduct onsite at branches and relevant department and prepare report for management.
 • Prepare monthly reports to management, some travelling to province/abroad required.
 • Perform others tasks assigned by direct supervisor.

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Bachelor degree in banking, finance, law or related studies.
 • At least one-year experience in AML/CFT as well as banking and FI operation.
 • Understanding principle of banking and FI products.
 • Knowledge of due diligence and local money laundering requirements.
 • Demonstrate the abilities to learn and interpret the AML/CFT requirement.
 • Excellent verbal, presentation and written communication.
 • Computer literacy required (Excel, Words, PowerPoint).
 • Integrity and honest as well the fast learning person.

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Sunday 21 November 2021


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22