ក្រុមហ៊ុន
Lycée Français René Descartes
អាស័យដ្ឋាន
Street Christopher Howes (street 96), Wat Phnom
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
N/A
លេខកូដការងារ
N/A
ប្រភេទនៃការងារ
Administrative & Clerical
អាជីវកម្ម
Education
Apply to this position

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក ផ្នែក លេខាធិការ

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

  • លេខាធិការចូលរួមធ្វើការងារជាក្រុមក្នុងការរៀបចំការងាររបស់ខ្លួនប្រចាំថ្ងៃ ទទួលខុសត្រូវលើការទទួលភ្ញៀវ ការទទួលទូរសព្ទពីខាងក្រៅនិងពីខាងក្នុងសាលា។
  • លេខាធិការទទួលខុសត្រូវការចុះឈ្មោះនិងការតាមដានព័ត៌មានរបស់សិស្ស ការទំនាក់ទំនងព្រមទាំងការងាររដ្ឋបាលដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយសិស្ស។
  • លេខាធិការទទួលខុសត្រូវលើការរៀបចំ ការត្រៀមទុកជាមុន ការតាមដានការប្រជុំនានា និងការគ្រប់គ្រងការងាររដ្ឋបាលបុគ្គលិក។
  • លេខាធិការត្រួតពិនិត្យឯកសារជាទៀងទាត់ឬសារឡើងវិញនិងប្រមូលព័ត៌មានទិន្នន័យអេឡិចត្រូនិច។
  • លេខាធិការទទួលខុសត្រូវលើការបកប្រែឯកសារ ការបកប្រែផ្ទាល់មាត់ជាភាសាខ្មែរឬជាភាសាបារាំង។

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

បេក្ខជនត្រូវមានបទពិសោធន៍ការងារពី២ទៅ៣ឆ្នាំ

កំរិតនៃការអប់រំ

Professional

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

មានកំរិតភាសាបារាំងនិងភាសាអង់គ្លេសបានល្អ ចេះអាននិងសរសេរភាសាខ្មែរ

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

  • បេក្ខជនត្រូវមានបទពិសោធន៍ការងារពី២ទៅ៣ឆ្នាំក្នុងមុខតំណែងប្រហាក់ប្រហែលនឹងមុខតំណែងខាងលើ ត្រូវមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការគ្រប់គ្រង ការទំនាក់ទំនង និង មានភាពម្ចាស់ការលើការងារ។
  • ចេះប្រើកុំព្យូទ័រស្ទាត់ជំនាញ។
  • មានកំរិតភាសាបារាំងនិងភាសាអង់គ្លេសបានល្អ ចេះអាននិងសរសេរភាសាខ្មែរ។
  • កិច្ចសន្យាការងារមានថិរវេលាកំណត់ស្របតាមច្បាប់ការងាររបស់ប្រទេសមក្ពុជា កិច្ចសន្យាការងារនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១។ កិច្ចសន្យាការងារនឹងត្រូវបន្តឡើងវិញជាកិច្ចសន្យាការងារមិនមានថេរវេលាកំណត់ដែលមានរយៈពេលធ្វើការ៤០ម៉ោងក្នុងមូយសប្ដាហ៌។
  • អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបានទៅតាមបទពិសោធន៍និងគុណសម្បត្តិដែលមាន ទទួលបានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពសំរាប់បុគ្គលិកនិងគ្រួសារ។

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Friday 23 October 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22