ក្រុមហ៊ុន
Koh Thmey Technology Co, Ltd
អាស័យដ្ឋាន
Location: #No 20, 1st Floor, Street 289, Khan Tuol Kouk, Phnom Penh, Cambodia.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$600
លេខកូដការងារ
OS-8464-0420
អាជីវកម្ម
Media
Apply to this position

Operation Specialist (Khmer-Chinese)

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Koh Thmey Technology Co, Ltd, Currently, we are looking for an Operation Specialist  (Khmer-Chinese).

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

  • Planning, developing and implementing effective marketing online campaigns to promote our App and brand
  • Conduct market research, customer surveys, and competitive analysis to identify and capture market opportunities
  • Chinese to Khmer translation

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

Chinese
English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

  • Good communication and writing skills in Chinese and Khmer
  • Degree in Marketing or have work experience in marketing is preferred
  • Strong execution and good learning abilities
  • Cambodian

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22