ក្រុមហ៊ុន
GBCI Ventures PLC
អាជីវកម្ម
Banking, Financial Services
អាស័យដ្ឋាន
GBCI Ventures Plc. Office at Nº B02-033, Street Koh Pich, Sangkat Tonle Bassac,Khan Chamkarmon, Phnom Penh 12301, Cambodia
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
Negotiable
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
Competitive salary
លេខកូដការងារ
JP013
ប្រភេទនៃការងារ
Accounting, Banking, Finance & Insurance
អាជីវកម្ម
Banking, Financial Services
Apply to this position

Operations and Settlement Associate

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

GBCI Ventures PLC​: currently, we are looking for a candidate in the position Operations and Settlement Associate.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Ensure compliance with Local and Group Standards as well as with Regulatory requirements in terms of establishing an effective and comprehensive Enterprise Risk Management (ERM) framework
 • Spearhead company’s process improvements and data-mining projects and filtration
 • Control Daily/Weekly/Monthly Settlement to Merchants
 • Create settlement procedures for settlement team to handle disputes in settlements with customers and merchants
 • Create and prepare Dispute Flow with partner merchants
 • Produce weekly and monthly operational report for management and parent company
 • Manage core operations and workflow of existing partners and merchants
 • Verify inward and outward remittance and merchant payments clearing for domestic and foreign currencies
 • Ensure all customer and respective wallet correspondent transactions are processed within currency cut-off time and resolve discrepancies in daily activities when necessary.  (Offline and App)
 • Monitor offline and online daily balances.  Assist in reconciliation and investigate outstanding transactions
 • Handle support to product settlement (incl. FX, Membership)
 • Assist in preparing monthly financial reporting for the clients, including the determination of Net Asset Value (NAV) of their holdings
 • Book accounting entries into system
 • Participate in internal clearing system UAT and on-boarding
 • Familiar with SWIFTNET, CIPS, CNAPS, CHATS (Optional: MEPSPLUS)
 • Support compliance team to manage KYC/AML disputes by investigating the usage of funds and develop integrated credit reports for management decision

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

Good command of English and Khmer (spoken and writing)
Can speak Chinese

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Great eye for detail and precision
 • Sharp observations and amazing ability to connect with all stakeholders and colleagues
 • Excellent quality of work even under tight timelines
 • You have relevant experience from working in a high-growth company (Optional)
 • You’re results-driven and understand the importance of reporting on performance

**How to Apply:

 • Interested candidates should submit an application to GBCI Ventures Plc. Office at Nº B02-033, Street Koh Pich, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh 12301, Cambodia or send a Resume and Cover Letter (soft copy only and no any attached certificate) by email: nilda@gbci.vc / Website: gbci.vc

** Notice: Only short-listed candidates will be contacted for the interview.

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22