ក្រុមហ៊ុន
GBCI Ventures PLC
អាជីវកម្ម
Banking, Financial Services
អាស័យដ្ឋាន
GBCI Ventures Plc. Office at Nº B02-033, Street Koh Pich, Sangkat Tonle Bassac,Khan Chamkarmon, Phnom Penh 12301, Cambodia
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
Negotiable
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
Competitive salary
លេខកូដការងារ
JP008
ប្រភេទនៃការងារ
Accounting, Banking, Finance & Insurance
អាជីវកម្ម
Banking, Financial Services
Apply to this position

Operations and Settlement Manager

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

GBCI Ventures PLC​: currently, we are looking for a candidate in the position Operations and Settlement Manager.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Support business and operates in accounting and finance relating matters
 • Verify inward and outward remittance and merchant payments clearing for domestic and foreign currencies
 • Specialize in KHR, CNY, USD (Optional: THB, MMK, VND) clearing for local and online accounts for customers
 • Ensure all customer and respective wallet correspondent transactions are processed within currency cut-offtime via correct agents (Offline and App). Proficient in MT103/202/202COV SWIFT message format and payment routines
 • Monitor offline and online daily balances. Assist in reconciliation and investigate outstanding transactions
 • Provide support to product settlement (incl. FX, Membership)
 • Handle disputes in settlements with customers
 • Book accounting entries into system
 • Participate in internal clearing system UAT and on-boarding
 • Liaise with software developer and participate in system upgrading, parameter setting and testing
 • Familiar with SWIFTNET, CIPS, CNAPS, CHATS (Optional: MEPSPLUS)
 • Manual matching of SWIFT MT300 and MT320
 • Support compliance team to manage KYC/AML disputes by investigating the usage of funds and develop integrated credit reports for management decision
 • Perform other duties assigned by line manager

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

At least 2-3 years relevant working experience field or related.

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Manager (Staff supervisor,...)

កំរិតនៃភាសា

English - Good

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Bachelor degree in Business Administration or relevant
 • At least 2-3 years relevant working experience field or related
 • Sharp observations and amazing ability to connect with all stakeholders and colleagues
 • Excellent quality of work even under tight timelines
 • Good command of spoken and written English
 • Strong computer skills (Microsoft office)
 • High motivation and ability to work without supervision
 • Self-motivated and goal-oriented; leads by example

**How to Apply:

 • Interested candidates should submit an application to GBCI Ventures Plc. Office at Nº B02-033, Street Koh Pich, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh 12301, Cambodia or send a Resume and Cover Letter (soft copy only and no any attached certificate) by email: nilda@gbci.vc / Website: gbci.vc

** Notice: Only short-listed candidates will be contacted for the interview.

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Thursday 06 February 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22