ក្រុមហ៊ុន
Koh Thmey Technology Co, Ltd
អាស័យដ្ឋាន
Location: #No 20, 1st Floor, Street 289, Khan Tuol Kouk, Phnom Penh, Cambodia.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
-Life Insurance
-Traveling
-Bonus
-Other benefits
លេខកូដការងារ
OS-7954-1219
ប្រភេទនៃការងារ
Manufacturing, Production & Operation
អាជីវកម្ម
Advertising & Public Relation
Apply to this position

ផ្នែក Operations Spacialist

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Koh Thmey Technology Co, Ltd.

កំពុងត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ទាន់!!!!

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

  1. Proficiency in Chinese and Cambodian
  2. Experience in market-related work, especially in cable marketing
  3. Strong communication and execution skills, proactive work

កំរិតនៃការអប់រំ

Vocational

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

-Fluency in English is a plus.
-Fluency in Chinese is a plus.

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

  1. Participate in the planning, promotion and brand promotion of the online activities of the App market, and promote the new users of the App
  2. Assist in App user operation, content operation, enhance user retention
  3. Participate in App market research, follow up competition information, and feedback marked report in time

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Monday 20 January 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22