ក្រុមហ៊ុន
RLCK
អាជីវកម្ម
Automotive
អាស័យដ្ឋាន
Sen Sok
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$500-$1000
ប្រភេទនៃការងារ
Business & Strategic Management
អាជីវកម្ម
Automotive
Apply to this position

Personal Assistant

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

RLCK: Currently, we are looking for a Personal Assistant.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

  • Entering data
  • Making calls
  • Contacting supliers
  • Filling forms

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

no experience necessary

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Fresh Graduate / Entry level

កំរិតនៃភាសា

Good english is a must

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Wednesday 13 October 2021


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22