ក្រុមហ៊ុន
Sanisphere
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$400 - $600
ប្រភេទនៃការងារ
Medical & Health
អាជីវកម្ម
Healthcare
Apply to this position

Pharmacist Analyst

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

 • Location: Phnom Penh, Cambodia
 • Level: Graduate / Entry level
 • Term: FULL-TIME
 • Salary: $400 - $600
 • Industry: Market research / Pharmaceutical industry

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

As a Pharmacist Field Analyst, you will take part in the Pharmacies Observation Post (POP) survey in Phnom Penh.

 • Carry out the POP survey in pharmacies: Identify and recruit pharmacies eligible for POP panel following Sanisphere guidelines
 • Gain acceptance from pharmacists
 • Observe transactions between pharmacist and patients using POP data collection software
 • Promote Sanisphere among the pharmacists community and contribute to the development of its network in Phnom Penh

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Fresh Graduate / Entry level

កំរិតនៃភាសា

Khmer - Mother tongue
English - Fluent - Good level

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Pharmaceutical / Medical / Healthcare background
 • Pharmacist / Pharmacist Assistant / Medical Representative / Doctor / Nurse
 • Fluent in Khmer and English
 • Basic computer skills
 • Able to travel in Phnom Penh
 • Immediately / quickly available for a FULL-TIME position
 • Serious, responsible, autonomous and reliable

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Friday 10 September 2021


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22