ក្រុមហ៊ុន
TimesConsult
អាជីវកម្ម
Human Resources
នយោជិក
10-50
អាស័យដ្ឋាន
Malaysia address : B-11-03, Northpoint Offices, Midvalley City, No.1, Medan Syed Putra Utara, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia

Client Office : Phnom Penh Tower, Sangkat, 455 Preah Monivong Blvd (93), Phnom Penh, Cambodia.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$2500-$4500
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
Attractive (Salary package)
Accommodation provided
Salary will be paid in USD
Transport provided
Hospitalisation provided
2 home trip back to Malaysia
Other allowances will be provided, will be discuss during interview session
Working visa pass is provided
1 month Contractual bonus + quarterly bonuses provided.
លេខកូដការងារ
PHP-8401-0320
ប្រភេទនៃការងារ
IT & Software Development
អាជីវកម្ម
Human Resources
Apply to this position

PHP DEVELOPER [URGENT]

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

TimesConsult: Currently, we are looking for a PHP DEVELOPER to support China / Taiwan market Based in Phnom Penh, Cambodia.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • To improve and maintain the core codebase of our message handling & routing platform
 • To design and build an improved event driven architecture
 • To develop new products and features
 • To participate in the full product lifecycle: conception, planning, development, testing and implementing customer feedback
 • To safeguard quality of code and stability of projects
 • To guide and support other developers, for example by doing peer code reviews
 • To proactively suggest improvements across the whole stack

ចំនួនក្រុមការងារ

15-25

ការធ្វើការរាយការណ៏

 • Team Manager

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

2 years of working experience in software developer by using PHP,HTML, Redis , Css

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

English and Chinese

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Min Diploma / Degree in Computer Science- Open Nationality
 • Min with 2 years of experience with PHP, MySQL and experience with REdis OR Strong knowledge in Laravel, Linux, PHP framework etc. can complete LNMP environment deployment independently
 • Familiar with the redis database (php Redis Admin)
 • Familiar with Git and svn code management
 • Proficient speak and writen Mandarin added advantage
 • Working location: Phnom Penh, Cambodia
 • 5 Full-Time positions available

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Wednesday 11 March 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22