ក្រុមហ៊ុន
Maersk
អាជីវកម្ម
Wholesale Trade and Import-Export
Logistics
Transportation
នយោជិក
>200
អាស័យដ្ឋាន
VTrust Tower- 7th floor, No. Plot A, Street 169, Phum 12, Sangkat Vealvong, Khan 7 Makara Cambodia.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
លេខកូដការងារ
PA-7905-1119
ប្រភេទនៃការងារ
Logistics & Transportation
អាជីវកម្ម
Wholesale Trade and Import-Export
Logistics
Transportation
Apply to this position

Procurement Analyst

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

The Procurement Team in Maersk Line Asia Pacific Liner Operations is looking for a Procurement Analyst responsible for Maersk Line’s operational spend in Cambodia.

We are looking for a Procurement Analyst being responsible for procurement and contract management activities covering Cambodia, positioned within the Country Organisation in Phnom Penh, Cambodia, and reporting to Head of Inland Procurement, South East Asia in Maersk Line’s Asia Pacific Liner Operations Cluster (APA LOC) in Singapore.

Experience in logistics or supply chain operations and procurement is a necessity when applying, combined with awareness of cost drivers will be highly valued in the selection process. It is necessary to possess experience within project management and have a solid procurement background. It is expected that candidate in previous roles have acted as project leader for cross-functional projects. The individual we are looking for must have strong communication skills, interpersonal skills through which he or she will engage a broad range of colleagues and stakeholders locally, regionally, and globally across a wide range of departments.  The person will be responsible for driving key procurement initiatives and will be an integral part of the team and its ability to deliver on our ambitious goals.

We offer:

Working with the Liner Operations organisation being a part of the global Maersk Line Procurement Operations team, and the wider Maersk Procurement community. New, exciting possibilities for personal and professional development. You can be assured of a positive and diverse work environment where new ideas are always welcome! Furthermore, there is a great opportunity for a continued career path within the wider Procurement community in Maersk.

Within our own and the larger team, you will enjoy support from colleagues and management who possess extensive experience in sourcing, cost management and liner business. In terms of personal development, this position polishes your ability to deliver results through internal and external stakeholders, which in this case are several and complex. Networking and interaction with Copenhagen as well as local/regional/global vendors.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

  • Managing logistics and supply chain sourcing for Cambodia in close collaboration with internal stakeholders to ensure alignment between costs, commercial needs and operational execution
  • Leading negotiations and coordinating Service Level Agreements between Maersk Line and its suppliers
  • Being accountable for integrating Contract Management frameworks to help ensure cost leadership, compliance and best in class supplier performance
  • Accountability for problem solving, analytical work, and driving insights from analytical work related to procurement functions
  • Performing supplier market analysis and organising market intelligence
  • Cooperating closely with colleagues and stakeholders in all Maersk Line offices in Vietnam and Cambodia and with Portfolio Manager and colleagues within APA LOC in South East Asia
  • Some travel within South East Asia must be expected

កំរិតនៃការអប់រំ

Some College Coursework Completed

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

We are looking for:

Ensure that every dollar spent is spent professionally. This is achieved by reducing operating expenses and driving a saving mindset by applying procurement capabilities and tools. The function aims to attain a competitive asset base for the future that is fully operational, at cost, on time. The scene comes with significant pressure to cut costs and increase the returned value from our suppliers. How we overcome this challenge and catapult above our competitors is the ultimate question within LOC. This is your opportunity to join and make a difference to Maersk Line’s development!

If you are interested with this role, please send your resume to sylvia.y.yap@maersk.com

We will contact you if being shortlisted for next step.

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Saturday 30 May 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22