ក្រុមហ៊ុន
Dahua Technology
អាជីវកម្ម
Security & Surveillance
នយោជិក
>200
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
USD400+
លេខកូដការងារ
PSR-8014-1219
ប្រភេទនៃការងារ
Sales, Retail & Business Development
អាជីវកម្ម
Security & Surveillance
Apply to this position

តំណាងការលក់គំរោង

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

  1. អតិថិជនអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងរួមមានអ្នកប្រឹក្សាគម្រោងអ្នកធ្វើសមាហរណកម្មនិងអតិថិជនស្ថានីយ។
  2. បំពេញតាមវឌ្ឍនភាពគម្រោងនៅក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែងនិងសម្របសម្រួលធនធានផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុនឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីជំរុញការបញ្ចប់គម្រោង។
  3. ផ្តល់ការគាំទ្រមុនការលក់ការលក់និងសេវាកម្មក្រោយពេលលក់ដល់អតិថិជន។
  4. រៀបចំផែនការរៀបចំផែនការផលិតផលតាហាវបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តជំរុញផលិតផលថ្មីឱ្យបានទៀងទាត់និងសហការជាមួយការអនុវត្តបច្ចេកទេស។
  5. រៀបចំផែនការកិច្ចប្រជុំណែនាំការតាំងពិព័រណ៍និងទស្សនកិច្ចអតិថិជននិងធានានូវលទ្ធផល។

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Fresh Graduate / Entry level

កំរិតនៃភាសា

Khmer/English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

  • Chinese is preferred,Bachelor of sales & market, management or related
  • At least two years of sales experience in IT or security industry, with certain technical background
  • Quick mind, under 35 years old, good English
  • Good interpersonal and communication skills, keen market perception and strong adaptability;High work enthusiasm, knowledge of marketing, channel strategy management, etc

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Friday 31 January 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22