អាស័យដ្ឋាន
The Capital Tower, 6th floor, 6 Nguyen Khac Vien,Tan Phu Ward, Dist. 7, HCMC, Vietnam
Factory address: Phum chormpul,khum p‘pel Srok Tramkork,Takeo province,kingdom of cambodia.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Takeo
លេខកូដការងារ
QC-8396-0320
ប្រភេទនៃការងារ
Quality Assurance & Safety
អាជីវកម្ម
Trading
Apply to this position

QC

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

 

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 

  • Conduct general inspection procedure (inspection arrangement, during inspection, final inspection, on-site QC Station, co-inspection etc.) according to Test Rite QC SOP, find out problems and seek the relative solutions during inspection so as to make sure the quality of goods and shipment on schedule
  • Share case study in relation to inspection and factory assessment if need
  • Deal with the things that the TEST RITE-VN QA/QC superior dispatches
  • Located in  Takeo Province, kingdom of Cambodia

ការធ្វើការរាយការណ៏

Manager

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

2 to 3 years working experience on general inspection or in factory

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

English/ Chinese

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

  • Education background: graduated in University or College
  • 2 to 3 years working experience on general inspection or in factory
  • Priority for candidates have experience for QC, especially related to electrical products
  • Language: average spoken and written level in English. It would be plus if can speak in Chinese
  • Be able to travel on business trip related to inspection. (Local & international)
  • Honest, diligent and independent characters

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Tuesday 31 March 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22