ក្រុមហ៊ុន
BLOC Delivery
អាជីវកម្ម
Logistics
Computer and IT Services
អាស័យដ្ឋាន
Olympia City Buildling, No. S3-09 (first floor), street 182, 7 Makara District, Phnom Penh.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$250-$500
លេខកូដការងារ
RJD-8045-1219
ប្រភេទនៃការងារ
IT & Software Development
អាជីវកម្ម
Logistics
Computer and IT Services
Apply to this position

React Js Developer

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

We are looking for React Js Developers who are good with CSS and creative with JavaScript. Encouraging those who committed and willing to learn new technology in startup company.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Taking responsibility for estimating, planning, and managing requested tasks
 • Build high quality, stable, reusable components, and salable architecture
 • Write clean, maintainable, and well-tested code
 • Produce responsive and optimizing code for maximum performance across devices
 • Develop new user interface features
 • Collaborate with other team members and stakeholders

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Student (Undergraduate & Graduate)

កំរិតនៃភាសា

Khmer and English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Experience with building React Js Web Application
 • Strong commitment & willing to learn new technology
 • Good Knowledge in Javascript ES6, CSS
 • Experience with Redux is a plus
 • Knowledge of Libraries, APIs and Third party
 • Experience with Restful or GraphQL API is a plus
 • Experience with server side code is a plus
 • Excellent analysis, problem-solving, Good working attitude and Critical minded person that able to discuss within the team

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Friday 31 January 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22