ក្រុមហ៊ុន
RentPP
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$300
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
Up to 40% commissions from successful deals.
ប្រភេទនៃការងារ
Sales, Retail & Business Development
អាជីវកម្ម
Real Estate & Property Management
Apply to this position

Real Estate Agent

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

A real estate startup company is looking for  enthusiastic, self-motivated, and honest professionals, who will be in charge of pre-sales and sales activities. More specifically, he/she will be collecting available rentals data; increasing customer base by generating leads; communicating with customers who are looking to rent apartments, condos; counseling clients on rental options that suit their needs.

 

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Collect data on available units for rent/sell
 • Input data into RentPP system
 • Generate leads
 • Provide prompt and quality response to inquiries
 • Nurture relationship with existing customers
 • Arrange tours of rentals to leads
 • Facilitate negotiations between potential renters and rentees

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Sociable
 • Honest
 • Good knowledge of both written and verbal English
 • Basic knowledge of computer skills
 • Organized
 • Willing to learn and excel
 • Can-do attitude
 • Experience of real estate agent is welcome
 • Knowledge of Chinese is preferred
 • Knowledge of CRM is welcome

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Thursday 30 December 2021


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22