ក្រុមហ៊ុន
Rentex Cambodia Co ltd
អាជីវកម្ម
Real Estate & Property Management
នយោជិក
<10
អាស័យដ្ឋាន
Norodom Bulevard tonle bassk
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$500 - $600
ប្រភេទនៃការងារ
Sales, Retail & Business Development
អាជីវកម្ម
Real Estate & Property Management
Apply to this position

Real Estate Rental Agent/Broker

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • The position requires excellent leasing and closing skills, and the person must have basic computer skills and be organized.
 • Immediately follow-up on leads that are given by Manager and attempt to close professionally.
 • Secure new clients on appropriate paperwork before move-in.
 • Property inspections before client move-in.
 • Ensure the apartment is ready for the resident to move in on the agreed date.
 • Assist in monitoring renewals lease agreement past clients data.
 • Monitor property listing quality, information and description effectively.
 • Gather information about market competition in the area.
 • Maintain good communication with other Property Manager and Landlords.
 • Assist in placing, removing/updating banners, balloons etc.
 • Operate telephone, personal computer/keyboard, Microsoft Office including Word and PowerPoint.
 • Ability to work a flexible schedule, including evenings and weekends.

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • 4 years of relevant industry
 • In-depth understanding of the real estate industry, including laws, policies and best practices.
 • Sales, marketing and negotiation skills.
 • Good organization and time management abilities.
 • Great customer service skills.
 • Efficient problem-solving and decision-making skills.
 • Effective English communication skills, including verbal and written communication.
 • Collaboration and teamwork abilities.

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22