ក្រុមហ៊ុន
Renaissance Downtown Dubai
អាជីវកម្ម
Hospitality
នយោជិក
>200
អាស័យដ្ឋាន
Marasi Drive, Dubai, UAE
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ចំនួនប្រាក់ខែ
starting at 1600aed
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
Bi-Yearly Flight Ticket to home country, Accommodation (shared room in a shared flat), Transportation, 3 Meals during work, Medical Insurance, Visa
លេខកូដការងារ
R-7936-1119
អាជីវកម្ម
Hospitality
Apply to this position

Fulltime

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Renaissance Downtown Dubai: currently, we are looking for a candidate in the position Receptionist. We recognize that travel can be disruptive to our guests’ well-being, and we are energized to assist as partners in helping them maintain control and soaring above it all while on the road. Everything we do is designed to help guests be at their best, and they appreciate our supportive attitude, anticipatory service and extensive knowledge on how to best assist them throughout their stay. We are looking for dynamic people who are excited to join the team and ready to jump into any situation to give a helping hand.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Greet guests and provide them with superb customer service
 • Ensure the front desk is neat, presentable, and equipped with all the necessary supplies such as pens, forms, and paper
 • Answer all client questions and incoming calls
 • Redirect phone calls to the appropriate department and take down messages
 • Accept all letters and packages, and distribute them to their appropriate departments
 • Monitor, organize and forward emails
 • Track and order office equipment and supplies
 • Register and check guests in
 • Confirm relevant guest information
 • Verify guest's payment method
 • Verify and imprint credit cards for authorization
 • Issue room keys and direct guests to their rooms
 • Maintain clear and accurate records of guest room bookings
 • Compute all guest billings, accurately post charges to guest rooms and house accounts

ការធ្វើការរាយការណ៏

Front Desk Manager

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

1 year

កំរិតនៃការអប់រំ

High School or equivalent

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Fresh Graduate / Entry level

កំរិតនៃភាសា

English

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Tuesday 03 December 2019


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22