ក្រុមហ៊ុន
Mayura Hill Resort
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Mondulkiri
ចំនួនប្រាក់ខែ
$150 - $200
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
- Housing in resort property
- 3 meals per day
- 1 day off per week
ប្រភេទនៃការងារ
Food Service & Hospitality
អាជីវកម្ម
Hospitality
Apply to this position

Receptionist

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Mayura Hill Resort is looking for qualified candidates for the position of "Receptionist". He/She will be based in Mondulkiri.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Perform all check-in and check-out tasks
 • Manage online and phone reservations
 • Inform customers about payment methods and verify their credit card data
 • Register guests collecting necessary information (like contact details and exact dates of their stay)
 • Welcome guests upon their arrival and assign rooms
 • Provide information about our hotel, available rooms, rates and amenities
 • Respond to clients’ complaints in a timely and professional manner
 • Liaise with our housekeeping staff to ensure all rooms are clean, tidy and fully-furnished to accommodate guests’ needs
 • Confirm group reservations and arrange personalized services for VIP customers and event attendees, like wedding guests
 • Upsell additional facilities and services, when appropriate
 • Maintain updated records of bookings and payments

ការធ្វើការរាយការណ៏

GM & GM Assistant

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

2 years experienced or Hospitality school
Knowledge on M. Office (Word, Excel....)

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃភាសា

Khmer and fluent English

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Saturday 31 October 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22