អាជីវកម្ម
Education
អាស័យដ្ឋាន
Bassac Garden City, 41 boulevard Preah Norodom, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia.
CIS campus, Koh Pich (Diamond Island), Elite Town Street, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
Conditions :
• 40 heures de travail hebdomadaire du lundi au vendredi
• Salaire en fonction de l'expérience
• Visa, permis de travail, assurance santé internationale, congés annuels en fonction du calendrier scolaire, scolarisation des enfants à des conditions préférentielles.
លេខកូដការងារ
VS-7460-0819
អាជីវកម្ម
Education
Apply to this position

Responsable de la Vie Scolaire et de la Communication

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

L'EFI - Ecole Française Internationale de Phnom Penh, est une école bilingue français-anglais qui accueille des élèves de plus de 25 nationalités de la maternelle à la 6ème. Depuis sa création en 2016, l'EFI est en forte croissance et accueillera plus de 150 élèves à la prochaine rentrée. L'école est installée sur l'ile de Koh-Pich, dans le campus de la CIS - Canadian International School.

Nous recherchons un profil polyvalent et dynamique, familier des réseaux sociaux et des environnements numériques, capable de répondre aux multiples besoins opérationnels d'une école en plein développement avec souplesse et efficacité. Nous favoriserons les candidat(e)s avec un excellent niveau de français et d'anglais (parlé et écrit), déjà installés au Cambodge, et ayant une expérience professionnelle dans un environnement centré sur la qualité de service et la bienveillance (école, hospitality, ONG, etc.).

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

L'EFI souhaite renforcer son équipe avec un.e Responsable de la Vie Scolaire et de la Communication :

 • Vie Scolaire
  • Suivi des inscriptions, gestion des bases de données et de l'Espace Numérique de Travail,
  • Orientation des familles sur le campus, facilitation de l'accès aux différents services et activités proposés,
  • Fonctionnement logistique du campus en coordination avec CIS,
  • Support aux équipes pédagogiques : préparation de projets,  déplacements des élèves, gestion du fonds d'ouvrages, etc.
 • Communication & Marketing en français et en anglais
  • Communication quotidienne sur les réseaux sociaux
  • Gestion du site internet, mises à jour
  • Organisation d'évènements culturels et promotionnels, animation de la communauté scolaire
  • Préparation et édition des newsletter et du Yearbook 

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

Merci d'envoyer votre CV et mail de motivation avant le 23 août 2019 à administrateur@efi.asia ou de postuler par la page Facebook de l'école. 

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22