ក្រុមហ៊ុន
Daehan Group
អាជីវកម្ម
Automotive
អាស័យដ្ឋាន
Head Office: at Koh Pich
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Siem Reap
លេខកូដការងារ
SS-8301-0220
ប្រភេទនៃការងារ
Sales, Retail & Business Development
អាជីវកម្ម
Automotive
Apply to this position

បុគ្គលិកផ្នែកលក់

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Daehan Group: is currenty looking for Sale Staff.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

• Greeting and assistance or direction to any customer who enters the showroom
• Deal with potential customer for promotion and selling product(s) and service(s)
• Update all sales activities, potential customer profile and collect customer profile
• Assists customers in selecting a vehicle
• Explains fully product performance, application, and benefits to prospects
• Describes all optional equipment available for customer purchase
• Exhibits high level of commitment to customer satisfaction
• Writes complete sales orders and processes paperwork in accordance with establish policies

 

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

At least one year experience in Sale

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

Able to Speak English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

• Bachelor Degree in Sale & Marketing/ Foreign Trade or Related skill.
• Knowledge and 2years of working experience in vehicle is an advantage.
• Customer focused, achievement driven, team work.
• Good command of English and Chinese for communication
• Strong communication and negotiation skill.
• Able to use computer skill Ms. Word, Excel.
• Ability to solve problems is an advantage.

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Tuesday 10 March 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22