ក្រុមហ៊ុន
Dynamic Group
អាជីវកម្ម
Biotechnology & Pharmaceuticals
នយោជិក
50-200
អាស័យដ្ឋាន
#432, Preah Monivong Blvd
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
Negotiation
លេខកូដការងារ
SA-8091-1219
ប្រភេទនៃការងារ
Sales, Retail & Business Development
អាជីវកម្ម
Biotechnology & Pharmaceuticals
Apply to this position

Sales Admin

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Dynamic Group: currently, we are looking for a candidate in the position Sales Admin.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • To prepare quotation and calculation sheet when required
 • To prepare invoice and delivery note
 • To request the Accounting department for TT payment to suppliers
 • To compile document in set of bid profile
 • To perform miscellaneous tasks: copy, scan, and do filling to assist all sales people
 • To prepare all document to file
 • To assist other co-worker in related job
 • To cooperate with other department staffs to ensure good work flow
 • To build up communication with the principal and other within the company
 • To perform other related tasks as assigned by superior

ចំនួនក្រុមការងារ

10

ការធ្វើការរាយការណ៏

Senior

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

5 months

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Fresh Graduate / Entry level

កំរិតនៃភាសា

English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Bachelor degree of business administration in Marketing, Accounting, Management, or equivalent
 • Minimum two-year-experiences in administrative job
 • Good knowledge of MS office application
 • Interpersonal skill, professionalism, and hospitality skill
 • Good command in both written and spoken English
 • Business concept
 • Be independent, professional, confidential and objective

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Friday 31 January 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22