ក្រុមហ៊ុន
cambobuild construction chemical Co.,ltd
អាជីវកម្ម
Engineering Services
អាស័យដ្ឋាន
Nº 31B, Street 271, SangkatTeukThla, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
200$-400$
លេខកូដការងារ
SE-7231-0619
ប្រភេទនៃការងារ
Marketing & Product
អាជីវកម្ម
Engineering Services
Apply to this position

Sales Executive

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Cambobuild Construction Chemical Co.,ltd is looking for a Sales Executive.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Perform sales and promoting product to targeting customers
 • Prepare action to management
 • Daily send sales report and customer meeting schedule report to manager
 • Build good relation with customer
 • Provide support for customer inquiries
 • Willing to find project for sales target
 • Keep and follow up all customer in hand
 • Perform other tasks assigns by manager

កំរិតនៃភាសា

English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Male & Female (Female Preferable)
 • Bachelor degree in Marketing and business or related professional qualification
 • At least 1 year experience with this position (No working experience, fresh graduate, or studying year 2 up are also encouraged to apply)
 • Good / Fair communication in English and Khmer (Chinese is a plus)
 • Strong Commitment with self-confident, negotiation skill and interpersonal skill
 • Can use computer admin Word & Excel & Email

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22