ក្រុមហ៊ុន
Keding Enterprises Co., Ltd.
អាជីវកម្ម
Manufacturing
នយោជិក
>200
អាស័យដ្ឋាន
16F., No. 69, Sec. 2, Guangfu Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241, Taiwan
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Freelance
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
Negotiable
លេខកូដការងារ
SE-8679-0620
ប្រភេទនៃការងារ
Sales, Retail & Business Development
អាជីវកម្ម
Manufacturing
Apply to this position

នាយក​ប្រតិបត្តិ​ផ្នែក​លក់

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Keding Enterprises Co., Ltd: Currently, we are looking for a Sales Executive/ Sales Representative.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

  • Business development and promotion of prefinished wood veneered panels
  • Assist in coordinating of marketing activities and exhibitions if required
  • Establish & maintain relationship with customers including initial contact, follow up, quotation, making sales order and payment collection
  • Maintain CRM database with accurate customers’ data & contact & updating of work description
  • Any other duties that are assigned by the head of department

កំរិតនៃភាសា

Fluent in both English and Khmer

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

  • Own vehicle preferred (Mainly outdoors)
  • Own laptop preferred (With Windows system)
  • Cambodian preferred (Similar with the market and resources in Cambodia)

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Friday 10 July 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22