ក្រុមហ៊ុន
Alpha Iota
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee / Freelance
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ចំនួនប្រាក់ខែ
$2000
ប្រភេទនៃការងារ
Consultant
អាជីវកម្ម
Management Consulting Services
Apply to this position

Sales Executive (Unlimited Commission)

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

  • Approach and convince customers to sign up with our platform which targets to expand the company’s customer database.
  • Maintain healthy sales volume on a daily basis
  • Handle payment transactions

ចំនួនក្រុមការងារ

300

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

No experience required

កំរិតនៃការអប់រំ

Some High School Coursework

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Fresh Graduate / Entry level

កំរិតនៃភាសា

Khmer and English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

  • Aggressive in sales, hardworking and driven. 
  • Sharp customer service skills
  • Able to work independently and sales-oriented
  • You will need to approach customers face to face.

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Tuesday 15 March 2022


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22