ក្រុមហ៊ុន
jcmnipponpaint
អាជីវកម្ម
Construction
នយោជិក
50-200
អាស័យដ្ឋាន
Building, # 271, Sangkat Phsar Derm Thkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh City, Kingdom of Cambodia.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$1000-$1500
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
- Competitive salary.
- Full cover insurance.
- Working day 5.5 days/Week.
- Annual Leave 18 days.
- Public Holiday, Special Leave and sick leave.
- Allowance and commission.
- Annual family trip.
- Yearly appraisal salary increment.
- Other Benefits.
លេខកូដការងារ
SM-7462-0819
ប្រភេទនៃការងារ
Sales, Retail & Business Development
អាជីវកម្ម
Construction
Apply to this position

Sales Manager

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Jcmnipponpaint: currently, we are looking for a candidate in the position Sales Manager.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Contribute development product, selling marketing strategies to growth advancement within competitive industry
 • Provide support tactics and strategy to run our product nationwide, ensure their target objectives
 • Manage and evaluate subordination to ensure efficiency effectiveness their works toward assigned goal objectives
 • Build network to potential clients, especially key dealer
 • Manage build relationship existing customers and news customers
 • Prepare properly manage client base, including management, sales pipeline report
 • Keep up-to-date competitors ‘information, including products and other marketing activities
 • Keep up-to-date sale distribution to match with marketing activities to ensure everything in direction
 • Work closely with Area Sale Manager to monitor and settle customer’s problem
 • Contribute customer referral
 • Perform other tasks assigned by top management

ចំនួនក្រុមការងារ

5

ការធ្វើការរាយការណ៏

The Country Manager, Top Managment 

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

4

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Manager (Staff supervisor,...)

កំរិតនៃភាសា

English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Bachelor degree relevant field
 • At least 4 years experiences sale distribution, Sales Management and other field business operation
 • Good relationship network, especially segment
 • High energy individual can motivate staff create business momentum
 • Good communication English (Written & Spoken
 • Ability work cross functional teams
 • Strong conceptualization analytical skills
 • Honesty excellent interpersonal skills

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Monday 30 September 2019


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22