ក្រុមហ៊ុន
Worldwide DMC
អាជីវកម្ម
Tourism
នយោជិក
>200
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$800 - $1500
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
All the government allowance will be given
លេខកូដការងារ
SM-7632-0919
ប្រភេទនៃការងារ
Sales, Retail & Business Development
អាជីវកម្ម
Tourism
Apply to this position

Sales Manager

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Worldwide DMC: currently, we are looking for a candidate in the position Sales Manager.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Maintains relationships with clients by providing support, information, and guidance; researching and recommending new products
 • Excellent communication skills with fluent spoken and written English
 • Should be able to achieve targets given by the headoffice
 • Experience in B2B Sales within the travel industry
 • Good connection and network with the Travel Agent and Tour Operator
 • Conducting market research to identify selling possibilities by evaluating travel companies needs
 • Actively promoting company products through cold calling, and identifying more selling possibilities
 • Prepare and deliver appropriate presentations on products and services as per the local area requirement.
 • Participate on behalf of the company in exhibitions and conferences
 • Negotiate/close deals and handle queries from start to finish by coordinating with the operation teams
 • Collaborate with overseas team members to achieve better results
 • Gather feedback from Travel Agency or prospects and share with internal teams

ចំនួនក្រុមការងារ

300

ការធ្វើការរាយការណ៏

Directly to Headoffice

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

1 year in Sales

កំរិតនៃការអប់រំ

Some High School Coursework

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

English and Local Language

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Should ne working with Travel Agents in and near Phnom Penh regularly

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22